Ako prebieha certifikácia

podľa normy ISO 9001

Postup Auditu ISOCA

ISO 9001 Systémy manažérstva kvality

Každý audit pre ISO 9001 pozostáva z nasledovných etáp:

Otváracie stretnutie
Otváracie stretnutie za účasti manažmentu klienta a osobami zodpovednými za funkcie alebo procesy ktoré budú predmetom auditu.

Komunikácia počas auditu
Audítorský tím vymenovaný CO/SM pravidelne počas auditu hodnotí vývoj auditu a vymieňa si informácie. Vedúci audítor priraďuje počas auditu úlohy v rámci audítorského tímu jednotlivým členom tímu, akékoľvek nedostatky sú oznamované klientovi. V prípade, že dostupný dôkaz z auditu ukáže, že ciele auditu sú nedosiahnuteľné, alebo je identifikovaná významná nezhoda, vedúci audítor oznámi túto skutočnosť klientovi a CO/SM.

Získavanie a overovanie informácii
CO/SM používa pri získavaní a overovaní informácii rozhovory, pozorovanie procesov a činností, preskúmanie dokumentácie a záznamov.

Identifikácia a zaznamenávanie zistení auditu
Zistenia, ktoré zhrňujú zhodu a nezhodu sú počas auditu zaznamenávané členmi audítorského tímu pre umožnenie kvalifikovaného rozhodnutia o certifikácii, alebo ponechaní certifikácie v platnosti. Audítori zaznamenávajú príležitosti na zlepšenie SM klienta, nezhody vo vzťahu ku konkrétnej požiadavke a tie sú prerokované s klientom.

Príprava záverov auditu
Pred záverom auditu preskúmava audítorský tím zistenia auditu a akékoľvek iné vhodné informácie získané počas auditu vo vzťahu k cieľom a kritériám auditu a klasifikácii nezhôd. Pri záverečnom stretnutí sa vedie diskusia o záveroch auditu a následne sa identifikujú potrebné opatrenia. Pri záverečnom stretnutí s účasťou manažmentu klienta a ak je to vhodné aj s osobami zodpovednými za funkcie alebo auditované procesy sa prezentujú závery auditu vrátane odporúčaní týkajúcich sa certifikácie. Akékoľvek nezhody zistené počas auditu sú prezentované na záverečnom stretnutí takým spôsobom, aby boli pochopené klientom a dohodne sa časový rámec pre nápravu nezhôd.

Postupy certifikačného procesu v ktorých sú zohľadnené aj jednotlivé špecifiká pri rôznych druhoch auditov. Tento metodický pokyn je klientom CO/SM po vyžiadaní k dispozícii.

Z dôvodou časovej optimalizácie sa snažíme konzultácie realizovať prostredníctvom skype a šetríme Váš čas.

Zobraziť certifikačný postup

Schéma certifikačného postupu ISO

ISO 22301 Certifikát kontinuity organizácie
ISO 45001 Certifikát bezpečnosti
ISO 22001 Certifikát bezpečnosti potravín
ISO 13485 Certifikát zdravotníckych zariadení
ISO 14001 Certifikát enviromentu
ISO 37001 Certifikát proti korupcii
ISO 20000-1 Certifikát služieb v IT
ISO 9001 Certifikát kvality
ISO Certification Authority

© 2011 ISOCA - ISO Certification Authority | All rights reserved
Postup auditu a certifikácie ISO 9001 certifikát získal hodnotenie: 4.94/ 5 z celkových 36 hodnotení | Prevádzkovateľ: COMPANY CONSULTING SLOVAKIA LTD, 128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX